x close

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ 100 ชื่อจริงเพราะ ๆ พร้อมเสริมดวงมงคล

          ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ 2565 ใครที่คิดจะตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด แต่ยังไม่รู้หลักการ เรามีวิธีการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ให้เป็นมงคล พร้อมไอเดียชื่อจริงเพราะ ๆ ฟังแล้วสะดุดหูมาฝาก
ชื่อมงคล

          ก่อนที่ลูกน้อยจะลืมตาดูโลก คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ เรื่อง และสิ่งสำคัญอีกอย่างเลยก็คือการตั้งชื่อลูกนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันชื่อมงคลก็เป็นเรื่องที่หลายครอบครัวมองข้ามไม่ได้ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้ลูกประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในชีวิตภายภาคหน้า สำหรับใครที่กำลังมองหาชื่อจริงสำหรับลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ และอยากให้มีชื่อจริงเพราะ ๆ ความหมายดี ถูกต้องตรงตามวันเกิดแล้วละก็ ลองมาดูไอเดียตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ที่เรารวบรวมมาฝากกันเลยค่ะ รับรองว่าต้องมีสักชื่อที่ถูกใจแน่นอน

การตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

          การตั้งชื่อจริงลูกสาวนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคงปวดหัวไม่น้อย เพราะจะต้องเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก โดยลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์ นิยมใช้ วรรคศรี (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) มาเป็นตัวอักษรตัวแรก หรือจะใช้อักขระวรรคอื่นก็ได้ ดังนี้

  • บริวาร : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
  • อายุ : ก ข ค ฆ ง
  • เดช : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
  • ศรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
  • มนตรี : ย ร ล ว
  • อุตสาหะ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
  • มูละ : ด ต ถ ท ธ น
  • กาลกิณี : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
ชื่อมงคล

ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันอาทิตย์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กชอินทร์ กด-ชะ-อิน ดอกบัวใหญ่
กรณินท์ณัฐกร กอ-ระ-นิน-นัด-ถะ-กอน ปราชญ์ผู้มีความสามารถและเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่
กรนันท์ กอ-ระ-นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์
กวินธิดา กะ-วิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
กัญญาวีร์ กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล, สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
ขวัณภรณ์ ขวัน-นะ-พอน ผู้มีความมงคลเป็นเครื่องหญิง
เขมินทรา เข-มิน-ทรา ผู้เป็นใหญ่เหนือความเกษม
คณัญญ์นิชา คะ-นัน-นิ-ชา ผู้มีความรู้ในหมู่คนนิรันดร์
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
จณินธรณ์ จะ-นิน-ทอน ผู้มีความดีงามในแผ่นดิน
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาวงามดังหนึ่งทอง
จิณณปภา จิน-นะ-ปะ-พา ผู้มีรัศมีอันประพฤติดีแล้ว
จิณณ์ณัฏฐี จิน-นัด-ถี นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
จิณณ์ปณตดา จิน-ปะ-นด-ดา หญิงสาวผู้อ่อนน้อม
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชฎาพร ชะ-ดา-พอน มงกุฎอันงดงาม
ชนนิภา ชน-นิ-พา เยือกเย็นประดุจน้ำ
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชนาภา ชะ-นา-พา คนผู้มีความรุ่งเรือง
ชนิตรา ชะ-นิ-ตรา ผู้ให้กำเนิด
ชัชฎาพร ชัด-ชะ-ดา-พอน ชฎาอันเลิศ
ชื่อมงคล

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ญณัฐพร ยะ-นัด-พอน ผู้หยั่งรู้ในความประเสริฐ
ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาราภรณ์ ยา-รา-พอน มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
ฐัชชนันท์ ถัด-ชะ-นัน ผู้มีความสุขยั่งยืนนาน
ฐานิดา ถา-นิ-ดา ความมีฐานะ, ความมั่นคง
ฐิตารีย์ ถิ-ตา-รี มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา ผู้มีความมั่นคง, ผู้รู้ชีวิต
ฐิรญา ถิ-ระ-ยา มีความรู้ยั่งยืน
ฐิติวรดา ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา มีวัตรมั่นคง, มีความประพฤติมั่นคง
ฐิรญาดา ถิ-ระ-ยา-ดา ผู้มีความรู้และมั่นคง
ฐายิกา ถา-ยิ-กา ผู้มีฐานะดี
ฐิติรัตน์ ถิ-ติ-รัด ชีวิตที่ประเสริฐ
ฑิตฐิตา ทิด-ถิ-ตา ผู้มีความรอบรู้
ฑิตยา ทิด-ตะ-ยา เก่งเหมือนนักปราชญ์
ณฐิตา นะ-ถิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณัฏฐพรรณ นัด-ถะ-พัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฐธยาน์ นัด-ทะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์
ณัฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง
ณิชนันทน์ นิช-ชะ-นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ณัฐธีรา นัด-ที-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ดลญาดา ดน-ยา-ดา บันดาลให้เกิดปัญญา
ดลภิญญ์ ดน-ละ-พิน บันดาลให้บังเกิดกับตัวเอง
ชื่อมงคล

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ดิฐธิดา ดิด-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ตั้งมั่น
ตะวันวาด ตะ-วัน-วาด ดังดวงตะวัน
ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค
ถนิมภรณ์ ถะ-หนิม-พอน ผู้มีเครื่องประดับ
ถวิลา ถะ-วิ-ลา ความคิดถึง
ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้, ผู้ได้รับความรู้
ทิชากร ทิ-ชา-กอน ผู้เกิดสองครั้ง
ทิพรดา ทิบ-พะ-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนิยา ทะ-นิ-ยา ปรารถนาในทรัพย์
ธมลวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณงาม
ธัญพิชชา ทัน-พิด-ชา มีความรู้ยิ่งดี
นพนันท์ นบ-พะ-นัน เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ ๆ
นัชชา นัด-ชา แม่น้ำ
นรภัทรพิมน นอ-ระ-พัด-พิ-มน ผู้มีความดีและความบริสุทธิ์
นรินทร์ณัฏฐ นะ-ริน-นัด ปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
นฤตปรียา นะ-ริด-ปรี-ยา นกยูง, ชื่อพระศิวะ
บุญญปัญญ์ บุน-ยะ-ปัน มีปัญญาคือบุญกุศล
บูรณิมา บู-ระ-นิ-มา เพ็ญเต็มดวง
ปัณณพร ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง
พรณภัทร์ พอน-นะ-พัด มีความรู้ดีงาม
พรรธน์ชนัน พัด-ชะ-นัน คนที่เกิดมาเจริญพร้อม
ชื่อมงคล

ชื่ิอ อ่านว่า ความหมาย
พริบดาว พริบ-ดาว ดวงดาวที่กะพริบแสง
พลอยชนันท์ พลอย-ชะ-นัน ผู้มีปัญญา
พัชรณัฏฐ์ พัด-ชะ-ระ-นัด ปราชญ์ผู้เป็นดั่งเพชร
พันธิตรา พัน-ทิ-ตรา ความรัก
พิจักขณา พิ-จัก-ขะ-นา มีปัญญาเห็นประจักษ์, ผู้ฉลาดยิ่ง
พิรญาณ์ พิ-ระ-ยา มีความรู้อันกล้าหาญ
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน เป็นที่ยินดีของชาวโลก
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค
ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ, มีความสุข
ภัทรลภา พัด-ละ-พา ผู้ได้รับสิ่งดีงาม, ได้สิริมงคล
ภัทรฐิรนรินทร์ พัด-ถิ-ระ-นะ-ริน ผู้มั่นคงในความประเสริฐ
มนต์ณัฐ มน-นัด มีสิริมงคลยิ่ง
มัญชุชา มัน-ชุ-ชา ก่อเกิดจากความงดงาม
มิตราพร มิด-ตรา-พอน ผู้เป็นมิตรที่ประเสริฐ
ยุวพัชญ์ ยุ-วะ-พัด หญิงสาวผู้มีความรู้
รดาณัฐ ระ-ดา-นัด นักปราชญ์ผู้มีความสุข
รมิฎา ระ-มิ-ดา ผู้มีความสุข
รุธิรา รุ-ทิ-รา สีแดง, ดาวอังคาร
ลลิตรวี ละ-ลิด-ระ-วี มีเสน่ห์ดั่งพระอาทิตย์
ลัลญตา ลัน-ยะ-ตา หญิงผู้มีความรู้
วรฐา วอ-ระ-ถา ผู้มีความมั่นคงที่ดีเลิศ
วรรณรัชญ์ วัน-นะ-รัด ชนชั้นผู้มีความรู้
วรรณาฎ วัน-นาด ผู้ขับร้อง
วรัณณฐพัทธ์ วะ-รัน-นะ-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญแล้ว
วรัตม์ธิดา วะ-รัด-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ดีเลิศ
ชื่อมงคล

          หวังว่าชื่อจริงลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ที่เรารวบรวมมาให้นี้ คงพอจะเป็นแนวทางให้เลือกชื่อที่ถูกใจและเป็นมงคลต่อคุณลูกกันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : mongkolname.com, theluckyname.com, hifamilyclub.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ 100 ชื่อจริงเพราะ ๆ พร้อมเสริมดวงมงคล อัปเดตล่าสุด 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13:57:18 181,764 อ่าน
TOP