x close

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ (กลางวัน-กลางคืน) ความหมายดี ถูกใจทั้งบ้าน

          ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวันหรือพุธกลางคืน ลองมาดูกันว่าจะตั้งชื่อจริงลูกสาวตามวันเกิดว่าอะไรดี ที่ทั้งไพเราะ เก๋ไก๋ และความหมายเป็นมงคลด้วย
ตั้งชื่อลูก

          การตั้งชื่อลูกนั้นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็คงอยากจะให้ชื่อจริงลูกสาวฟังแล้วไพเราะ ทั้งยังมีความหมายดี ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต ซึ่งการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดก็ต้องเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคล โดยยึดหลักทักษาปกรณ์เป็นหลักด้วย และเพื่อเป็นตัวช่วยในการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ ไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืน กระปุกดอทคอมได้รวบรวมชื่อลูกสาวเกิดวันพุธหลากหลายตัวสะกดและความหมายดี มาไว้ให้ลองเลือกชื่อที่ถูกใจดู บอกเลยว่ามีชื่อมงคลเพราะ ๆ แถมไม่ค่อยซ้ำใครอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

          สำหรับการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน หรือผู้ที่เกิดวันพุธ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเย็นวันพุธ เวลา 18.00 น. จะนิยมใช้อักขระ วรรคศรี (ย ร ล ว) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่าง ๆ สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) มีดังนี้
 

  • บริวาร : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
  • อายุ : ด ต ถ ท ธ น
  • เดช : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
  • ศรี : ย ร ล ว
  • มนตรี : ก ข ค ฆ ง
  • อุตสาหะ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
  • มูละ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
  • กาลกิณี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

          ส่วนน้อง ๆ ที่เกิดวันพุธกลางคืน หรือผู้ที่เกิดวันพุธ เวลา 18.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีช่วงเช้า เวลา 05.59 น. คุณพ่อคุณแม่ควรระวังเรื่องการตั้งชื่อลูกไม่ให้มีตัวอักษรกาลกิณีอย่าง บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่วนตัวอักษรอื่น ๆ และสระ สามารถใช้ได้ทั้งหมด

ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ชื่ออะไรดี

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดยิ่ง
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว
กันต์กนิษฐ์ กัน-กะ-นิด น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน ทับทิม
กรภัทร์ กอ-ระ-พัด มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กุลธิดา กุน-ทิ-ดา หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กวินนาถ กะ-วิน-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
เกตน์นิภา เกด-นิ-พา เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เขมิกา เข-มิ-กา ผู้มีความเกษม
เขมินทรา เข-มิน-ทรา ผู้มีอารมณ์ที่ดี
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
คัทลียา คัด-ทรี-ยา    กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ
ฐปิตา ถะ-ปิ-ตา ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว
ฐิตาภรณ์ ถิ-ตา-พอน เครื่องประดับที่ถาวร
ฐิตาภา ถิ-ตา-พา มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
ฐิตารีย์ ถิ-ตา-รี มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติรัตน์ ถิ-ติ-รัด ชีวิตที่ประเสริฐ
ฑิตยา ทิด-ตะ-ยา เก่งดังนักปราชญ์
ฑิตฐิตา ทิด-ถิ-ตา ตั้งอยู่ในความรู้
ณัฏฐา นัด-ถา นักปราชญ์
ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณัฐธยาน์ นัด-ทะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐรินีย์ นัด-ถะ-ริ-นี ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ณัฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิงผู้ฉลาด
ณัฐิดา นัด-ถิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐวศา นัด-วะ-สา หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณิศวรา นิด-สะ-วะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
เณศรา เนด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
ดนิตา ดะ-นิ-ตา ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
ดนุลดา ดะ-นุ-ละ-ดา เอวบางร่างเล็ก
ดุลยา ดุน-ละ-ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
ตีรณา ตี-ระ-นา ผู้มีปัญญาไตร่ตรอง
ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค
ทรงอัปสร ซง-อับ-สอน รูปร่างดุจนางฟ้า
ทักษพร ทัก-สะ-พอน ผู้ฉลาดและประเสริฐ
ทิพกฤตา ทิบ-กริ-ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ทิพปภา พิบ-ปะ-พา    รัศมีเป็นทิพย์
ธนัตพร ทะ-นัด-พอน มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนาภา ทะ-นา-พา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนิฏฐา ทะ-นิด-ถา ชื่อดาวฤกษ์ที่ 23
ธันยพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
ธิษณามดี ทิด-สะ-นา-มะ-ตี มีความคิดฉลาด
ธีรกานต์ ที-ระ-กาน นักปราชญ์ผู้น่ารัก
นพรดา นบ-พะ-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
นพิน นะ-พิน ใหม่ สด สาวเสมอ
นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน
นลินนิภา นะ-ลิน-นิ-พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นวินดา นะ-วิน-ดา    ความใหม่ ความสดชื่น
นันทิมา นัน-ทิ-มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง
นิกษ์นิภา นิก-นิ-พา เสมือนแห่งทอง
นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลส
นีนนารา นีน-นา-รา สีน้ำ
เนืองนิมมาน เนือง-นิม-มาน สร้างสรรค์เป็นนิตย์
บัณฑิตา บัน-ทิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
บุณฑริกา บุน-ทะ-ริ-กา ดอกบัวขาว
บุณยาพร บุน-ยา-พอน ผู้ประเสริฐด้วยความดี
บุลิน บุ-ลิน หาดทราย
บูรณิมา บู-ระ-นิ-มา    เพ็ญเต็มดวง
ปฐมพร ปะ-ถม-พอน พรอันเป็นที่หนึ่ง
ปภาวดี ปะ-พา-วะ-ดี แสงสว่าง
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง
ประตินันท์ ประ-ติ-นัน    ความเพลิดเพลิน
ปริยาภัทร ปริ-ยา-พัด งามน่ารัก
ปรีณาภา ปรี-นา-พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
ผณินทร ผะ-นิน-ทอน นาคราช
ผริตา ผะ-ริ-ตา กว้างไพศาล แผ่ไปไกล
ฝนทิพย์ ฝน-ทิบ หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ
พนิตาพร พะ-นิ-ตา-พอน หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พรกรัณย์ พอน-กะ-รัน มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม
พศิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พัทรศยา พัด-ทระ-สะ-ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ
พันธ์วิรา พัน-วิ-รา ผู้กล้าหาญมั่นคง
พาทินธิดา พา-ทิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
พิพรรษพร พิ-พัด-พอน ความเจริญอันประเสริฐ
แพรววนิต แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
ภรัณยา พะ-รัน-ยา การบำรุงเลี้ยง การอุปถัมภ์ค้ำจุน
ภวิกา พะ-วิ-กา ผู้มีความเจริญ
ภัทรานิษฐ์ พัด-ทรา-นิด มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี
ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน
ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด แมลงผึ้งที่งดงาม
มนตกานต์ มน-ตะ-กาน มีมนตร์เป็นที่รัก เป็นที่รักดั่งมีมนตร์
มนรดา มน-ระ-ดา มีใจยินดี
มันตรินี มัน-ตริ-นี สตรีมีความรู้
มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
เมธปิยา เมด-ปิ-ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
ยมลภัทร ยะ-มน-พัด    คู่แห่งความดีงาม
ยลรดี ยน-ระ-ดี มองแล้วเกิดความดี
ยสุตมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด
ยิหวา ยิ-หวา ดวงใจ
ยุววีร์ ยุ-วะ-วี หญิงสาวผู้ห้าวหาญ
โยษิตา โย-สิ-ตา สตรี
รดาภัค ระ-ดา-พัก ยินดีที่มีเกียรติ
รดิศศา ระ-ดิด-สา มีความรักอันมั่นคง
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
รติมา ระ-ติ-มา ผู้มีความรัก มีความสุข
รมยกร รม-มะ-ยะ-กอน สร้างความรื่นรมย์
รมย์ธีรา รม-ที-รา นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รวิกานต์ ระ-วิ-กาน เป็นที่รักดุจพระอาทิตย์
รวิษฎา ระ-วิด-สะ-ดา เป็นที่รักของพระอาทิตย์
รษิกา ระ-สิ-กา ผู้หลงใหลในศิลป์
รอนตะวัน รอน-ตะ-วัน พระอาทิตย์อ่อนแสง ใกล้ค่ำ
รักษณีย์ รัก-สะ-นี พึงคุ้มครอง
รัมภาภัสร์ รัม-พา-พัด ผู้มีความดีงามดั่งนางฟ้า
รุ้งพราย รุ้ง-พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
รุ่งรวิน รุ่ง-ระ-วิน แสงพระอาทิตย์ยามเช้า
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์
ลลินดา ละ-ลิน-ดา ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ดุจพร
ลพดารา ละ-พะ-ดา-รา ประกายดาว
ลักษิกา ลัก-สิ-กา หญิงผู้มีบุญวาสนา
ลัลณ์ลลิน ลัน-ละ-ลิน เด็กหญิงผู้น่ารัก
ลาภิสรา ลา-พิ-สะ-รา ผู้ยิ่งใหญ่ในเรื่องลาภ
ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร นักเขียน
ลีลนันต์ ลี-ละ-นัน ผู้มีลีลาสวยงาม
วธูสิริ วะ-ทู-สิ-หริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล   
วนคีตา วะ-นะ-คี-ตา ดนตรีแห่งพงไพร
วนัสวรรณ วะ-นัด-สะ-วัน ป่าไม้ที่สวยงาม
วรฐา วอ-ระ-ถา ผู้มีความมั่นคงที่ดีเลิศ
วรนิดา วอ-ระ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำอย่างดี
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
วรปรีย์ วอ-ระ-ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
วรรณนิภา วัน-นิ-พา แสงสว่างที่งดงาม
วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรัทยา วะ-รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ
วิมพ์วิภา วิม-วิ-พา รูปงาม
วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศก
เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม
ศนีปรีย์ สะ-นี-ปรี มรกต
ศลักษณ์พร สะ-ลัก-พอน ความงดงามอันประเสริฐ
ศศิ สะ-สิ ดวงจันทร์
ศิรภัสสร สิ-ระ-พัด-สอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
ศีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
ศุภรดา สุบ-พะ-ระ-ดา ขาวสะอาด
สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สรัลพร สะ-รัน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
สิปโปทัย สิบ-โป-ไท รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สุภัสสรา สุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม
หรรษกานต์ หัด-สะ-กาน ร่าเริงและน่ารัก
อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง
อธิติยา อะ-ทิ-ติ-ยา    สูงส่ง
อนามิกา อะ-นา-มิ-กา นิ้วนาง
อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง

ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ชื่ออะไรดี

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กนกนุช กะ-หนก-นุด หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ลักษณะดุจทอง
กฤตยา กริด-ตะ-ยา เกียรติ
กฤดินารี กริด-นา-รี หญิงสาวผู้มีเกียรติ
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัณนนท์ ขวัน-นะ-นน ผู้ยินดีในความเป็นมงคล
คริษฐา คะ-ริด-ถา     ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม
คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาวที่งามดั่งทอง
จารีรัตน์ จา-รี-รัด ผู้ประพฤติดี
จินต์จุฑา จิน-จุ-ทา มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ชนัฐกานต์ ชะ-นัด-กาน บุคคลอันเป็นที่รัก
ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชาคริยา ชา-คริ-ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้
ฐิติวรดา ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง
ณัฐกฤตา นัด-กริ-ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐชยาน์ นัด-ชะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ตั้งชื่อลูก

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณิชากร นิ-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
ติชิลา ติ-ชิ-ลา พระจันทร์
ติณณา ติน-นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ทัณฑิกา ทัน-ทิ-กา     ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
ธรณ์ธันย์ ทอน-ทัน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธีร์วรา ที-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ
นลินญา นะ-ลิน-ยา ดอกบัว
นวิยา นะ-วิ-ยา สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
นิชธาวัลย์ นิด-ทา-วัน มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
ยลรดา ยน-ระ-ดา มองแล้วเกิดความยินดี
ยศสรัล ยด-สะ-รัน ผู้มีเกียรติยศในความซื่อตรง
ยุวนิษฐ์ ยุ-วะ-นิด หญิงสาวที่มีความมั่นคง
ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ
ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย
วกุลทิพย์ วะ-กุน-ทิบ ต้นพิกุลของเทวดา
วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ
วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
ศศิชา สะ-สิ-ชา เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
ศิรญา สิ-ระ-ยา มีปัญญาสุดยอด
สรัลชนา สะ-รัน-ชะ-นา เป็นคนซื่อตรง
สิรกัญญา สิ-ระ-กัน-ยา สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ
อชิรชญา อะ-ชิ-ระ-ชะ-ยา ฉลาดว่องไว
อธิญา อะ-ทิ-ยา ผู้มีความรู้ดียิ่ง
อริสา อะ-ริ-สา ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรู
ตั้งชื่อลูก

          ได้รู้หลักการตั้งชื่อจริงสำหรับลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืน พร้อมไอเดียชื่อจริงเพราะ ๆ ความหมายเป็นมงคลกันไปแล้ว ถ้าชอบชื่อไหนก็ลองลิสต์เอาไว้กันได้เลย
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaigoodname.com, mongkolname.com, horasaadrevision.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ (กลางวัน-กลางคืน) ความหมายดี ถูกใจทั้งบ้าน อัปเดตล่าสุด 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:28:43 184,847 อ่าน
TOP